เกี่ยวกับ Rmt Rail And Modern Transports Research Group Rmt : กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการพึ่งพาหรือนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ให้สามารถนำผลงานที่ได้จากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ กฟภ. นอกเหนือจาก 5 เทรนด์ที่กล่าวถึงข้างต้น ยังมีเทรนด์เทคโนโลยีอีกหนึ่งเทรนด์ที่จะก้าวไปสู่จุดสนใจมากขึ้นในปี 2023 นั่นคือ เทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการประมวลผลขั้นสูง ในการรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆด้วย. วิทยากร นางสาวจิดากาญจน์ สีหาราชนักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

Continue Readingเกี่ยวกับ Rmt Rail And Modern Transports Research Group Rmt : กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช